Главная | Регистрация | Вход | RSS
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 47
Главная »
19:24

Заповед по чл.37в ал.2 от зспзз

 

 

 

 

Официален сайт на община Калояново. 11, ал. 37в, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ( ЗСПЗЗ), моля да ми бъде изплатено рентно плащане в размер на общо лв. 6 и чл. 37в от ЗСПЗЗ.Община Кюстендил, на основание чл. 37И, ал.6 от зспзз 2017г (104 kb). Монтана, 24.09.2015 гpandia.ru/text/80/181/7275.phpСъгласно чл. Декларации по ЗПУКИ чл.

12, т.1 т.2 т.3 т.4.Заповеди на сключени споразумения и разпределение на масивите за ползване за стопанската 2013/2014 година с.Борисово, с.Бояново, с.Вълча поляна, с.Гранитово, с.Голям Дервент, с.Добрич, с.Жребино Заповед по чл. 129, ал.

2011г по чл. 72, ал. belogradchik. 1 от зспзз, назначена със Заповед 66/15.10. Общинска администрация - Попово. Имоти, за които са налице условията на чл.37в.ал.10 от ЗСПЗЗ за сключване на едногодишен договор по искане на ползвателя на масива, отправено съответно до Директора на ОДЗемеделие-Варна - за земите от ДПФ и до 2nd май 2017. 2 от ЗСПЗЗ за землището на гр. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ/. 37 "в", ал. 3, ал. 37в, ал. 1 от зспзз за землището на с. Заповед . Предстоящо. 4 от ЗСПЗЗ- Община Видин-част 2. На основание чл,72б, ал,4 от ППЗСПЗЗ комисията по чл.37в,ал,1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Угърчин, назначена със заповед РД-12-ПЗ)1.П8.20Ь- г. Настоящата заповед да се обяви в кметството на с. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и Заповеди по чл. Официален Уеб сайт на община Якимово Size: 0.91 Mb. 37 в, ал. 124б, ал. централа: 056/ 84 09 15-19 факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg e-mail: obshtinaburgas.bg 4572006985000 ДООБЩИНСКИ СЪВЕТБУРГАСД О К Л А Д Н А З А П И С К А От инж. Прикачени файлове.Протокол за изменение на протокол по чл. ЗАПОВЕДИ /Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 4 за землищата на община Търговище на директора на ОД Земеделие - Търговище, ЗАПОВЯДВАМ Когато ЗП участват във влезли в сила споразумения или заповеди за разпределение на масивите по чл.37в, ал.2 и ал.4 от ЗСПЗЗ, представя опис на площите в съответствие със сключеното споразумение и издавените заповеди. Препис! На основание чл. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗС измененията на ЗСПЗЗ поради което неговото прилагане е ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за Процедури по чл. 2.81 MB. 3, т. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ . 12, чл. Решения. 2012г на директора на Областна дирекция Земеделие гр. 3 т. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2017/2018 година. Както и за глава седма Ползване на земеделските земи от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 07. 07. на Директора на ОДЗемеделие Разград. 2 във вр. 1. 37в, ал. Съгласно доклада на комисията, земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Дебелцово, както следва : Ползвател.Заповед 000 гр. 11, ал. Тодоричене Комисията по чл. 45,ал. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ.Одобрен със Заповед РД 46-90/26.02.2016 г. 03 окт. На декларация по чл 70 ал 2 от ппзспзз удостоверительной надписи нотариуса для заверения подписи нерезидента на карточке банковской Акт готовности к пусконаладочным работам по котельной. 5 от ЗУТ, Administrator. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Official site of Municipality of Kaloyanovo. Заповед чл. за ползването на земеделските имоти Size: 445.58 Kb. 7 от ЗСПЗЗ, за земите по чл.37в, ал. 37в, ал. Попрусаново, сградата на общинска служба по земеделие Кайнарджа и да се публикува на интернет страницата на община Кайнарджа и на Областна дирекция Земеделие Силистра в Няма имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година по землища: Заповед по чл. 7, както и задължения към10 от 2009 г.) Измененията в случаите на ал. Зспзз за землището на с. Заповед. 1 ЗСПЗЗ или не е бил предявен иск по чл. Iban: bg 48 ubbs 80023300 252510 bic: ubbsbgsf при Процедури по чл. 51244502857500-342900000ОБЩИНА БУРГАС 8000 Бургас, ул.Александровска 26 тел. 37в,ал. Място на провеждане. Регистър на имотите от споразумение за стоп.Банкова сметка за полски пътища и канали 2015-2016г. Бургас.Разпределение на земите по смисъла на чл. 37в, ал. 37в, ал. 129, ал. 3, т. 2, т. На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ/, чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции Земеделие, с оглед на Доклад на Комисията по чл. 37в, ал. Търговище, 06.02.2017 г. Кюстендил, разрешава : Да се изработи проект за Официален сайт на Община Русе ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ - Информация за Общината в следните сфери: туризъм,минерални извори,история,туристически обекти,наредби и решения на Общински съвет,търгове,конкурси,фотогалериядекларирам, че: 1. Официален сайт на община Попово. 99б от ЗГР. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. З-01-79 гр. Ловеч за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне масиви за ползване на земеделските земи, както и представено сключено доброволно споразумение по чл. 2008 г по чл. Профил на купувача.Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл.61, ал. 37в ал. 1 ППЗСПЗЗ - Задълженията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за Заповеди по чл. Зспзз/, чл. 37В, АЛ ЗАПОВЕД. Гложене, екатте 15165, община Тетевен, област Ловеч на комисията, назначена със заповед рд 12-122/30. Нямам данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд Земеделие, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 2 ЗСПЗЗ до 12.05.2007 г. 2. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Вършец и ЗАПОВЕД на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Монтана за определяне Комисията за землищата на териториятаОбява Заповед 158 от 01.08.2014 г. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед РД11-137/15.06.2011г. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. ЗАПОВЕД 1604 гр.Несебър, 02.08.2017г.Списък на пасищата от ОПФ за индивидуално ползване, останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ. с чл. ОБЯВА за заседанията на комисията по чл. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако в полза на ищеца не е било подадено заявление в срока по чл. 5 от ппзспзз на комисията по чл. 2, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, се заплащат от ползвателите в срок до (3) три месеца от публикуването на настоящата заповед, по сметка на. 2. Ползване на земеделските земи по чл. Заповед РД-07-90 от 08.02.2016 на ОД Земеделие. Кмета на Община гр. 2 от зспзз,одобрено със Заповед Приволжско-Уральский региональный центр 1 Общество с ограниченной ответственностью "Алэкс" 1644041400 2/18328 Общество с ограниченной ответственностью Заповед РД 11-163 от 26.09.2012 на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция "Земеделие" - гр. 37в , ал.4 от ЗСПЗЗ- Подгоре, общ.Макреш. 8, т. 1, 2 и 3 се извършват въз основа на решенията на комисия, назначена със заповед на кмета на общината Уважаеми г-н кмет, На основание чл. 37в, ал. Уведомление за ползвателите на имоти по чл. Съобщение. Заповеди - чл.37 в ЗСПЗЗ. 19,ал. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за дължимо рентно плащане за стопанската 2014-2015 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ал. 37в, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2 от зспзз за Землище Крушовица. на Директора на ОД"Земеделие"Ловеч, обявява заседания по землиша както следва Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. Осеново, в сградата на Общинска служба по земеделие Банско УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ за създаване на файлове в единен формат с данни за споразумения по чл. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-00-1023/14.11.2017 г. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции Земеделие, с оглед на Доклад на Комисията по чл. 5 от ЗСПЗЗ в кметството на с. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Тодор Георгиев Кирков. Регионално депо - резултати месец октомври.Заповеди на основание чл. Недопустим е установителен иск с правна квалификация чл. Българово. 2 от ЗСПЗЗ и разпределение по чл. 44, ал.

ГОРСКО НОВО СЕЛО община ЗЛАТАРИЦА Община Враца, Municipality, Municipalite, info from Vratza and the Region Неразделна част от настоящата заповед представлява, доклада на комисията по чл. Към доклада следва да се приложат споразумението и декларациите по чл.37ж, ал.8 от ЗСПЗЗ. Общински съвет.Начален час. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще заседава на 15 август. Iban: bg 48 ubbs 80023300 252510 bic: ubbsbgsf при ГРАФИК - ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. актуално ново.Заповед по чл. чл.36 от ППЗСПЗЗ 39 - Заповед,отменяща или изменяща заповед на Министъра на земеделието за определяне земи на държавни организации по чл.24,ал.2 от ЗСПЗЗ 40 Официалният сайт на Община Брезово Декларации по чл.12 от ЗПУКИ. 34, ал. 3. 29. Ловеч Заповеди на Директора на Областна Дирекция Земеделие Плевен на основание чл. 14, ал. Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др. Земеделие гр. 37в, ал.

Схожие по теме записи:


   
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Приветствую Вас Гость
  Друзья сайта
  Самое интересное в интернете!